Arx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - MuzeumArx Regia: Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
wyszukaj
Zmień rozmiar tekstuZmień kontrast strony
O wydawnictwie
Gdzie kupić
Nagrody i wyróżnienia
Współpracują z nami
Dołącz do nas

Współpracują z nami

Aleksandra Barwicka-Makula
strzałka
dr n. hum. historyk, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego, autorka książki Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587–1592. Zainteresowania badawcze: kontakty dyplomatyczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów z krajami habsburskimi na przełomie XVI i XVII w.; polityka zagraniczna i wewnętrzna Zygmunta III oraz życie dworskie w dobie panowania pierwszego Wazy na polskim tronie; losy polskich królowych pochodzących z dynastii Habsburgów.

Publikacje tego autora

Maria Barłowska
strzałka

Publikacje tego autora

Magdalena Bialic
strzałka
dr, kostiumolog, historyk sztuki i edukator. Zainteresowania badawcze: historia mody (ze szczególnym uwzględnieniem XVIII-wiecznych strojów angielskich i francuskich oraz ubiorów o charakterze sportowym i rekreacyjnym od czasów nowożytnych do XX w.), zjawisko anglomanii w XVIII w., historia portretu. Autorka licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych, a także książek: "Koszulka z krokodylem, czyli o dawnych strojach tenisowych" oraz "Syreny w trykotach. Historia dawnej mody kąpielowej w Polsce i nie tylko."

Publikacje tego autora

Cristian Bobicescu
strzałka
doktorant w Institutul Nicolae Iorga w Bukareszcie. Studiował na Uniwersytecie Adama Mickiewcza w Poznaniu i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania badawcze: historia rodu Mochyłów i ich związków z Rzecząpospolitą.

Publikacje tego autora

Kazimierz Brokl
strzałka

Publikacje tego autora

Andrzej Buko
strzałka

Publikacje tego autora

Małgorzata Ciszewska
strzałka

Publikacje tego autora

Jerzy Czajewski
strzałka
nż., autor popularnonaukowych artykułów o kartografii i fortyfikacjach Rzeczypospolitej Obojga Narodów („Z Dziejów Kartografii”, „Polski Przegląd Kartograficzny”, „Inżynier Budownictwa”), a nadto studiów historycznych dotyczących panowania dynastii Wazów („Pro Memoria”, „Spotkania z Zabytkami”, „Focus Historia”, „Krai Smolenskij”) oraz dziejów wychodźstwa polskiego w Chinach (katalog wystawy Polacy w Mandżurii 1897–1949, Szczecin 2015; "StuDeo Studienwerk Deutsches Leben in Ostasien e.V ; Sever; Foreigners" in China Magazine).

Publikacje tego autora

Krzysztof Czyżewski
strzałka
kurator w Zamku Królewskim na Wawelu, zajmuje się sztuką późnego średniowiecza, nowożytności i XIX w., ze szczególnym uwzględnieniem katedry krakowskiej, a także problematyki związków między sztuką i liturgią. Autor katalogu broni drzewcowej w zbiorach wawelskich, licznych artykułów naukowych, haseł katalogowych oraz publikacji popularnonaukowych.

Publikacje tego autora

Paweł Duda
strzałka
dr, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego. Autor monografii Krzyż i karabela. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów w ocenie dyplomacji papieskiej w latach 1623–1635 oraz kilkunastu artykułów naukowych. Zainteresowania badawcze: relacje dyplomatyczne między Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Stolicą Apostolską, polityka zagraniczna państwa polsko-litewskiego postrzegana przez pryzmat nuncjatury apostolskiej.

Publikacje tego autora

Tomasz Dzieńkowski
strzałka

Publikacje tego autora

Andrzej Filip
strzałka
absolwent Wydziału Historii (1991) i Wydziału Prawa (1993) Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1997 r. wykonuje zawód radcy prawnego. W 1992 r. opublikował w „Przeglądzie Historycznym” tekst Egipt w propagandzie napoleońskiej, jego późniejsze publikacje dotyczyły tematyki prawnej. Jako historyk interesuje się historią nowożytną, ze szczególnym uwzględnieniem polsko-francuskich i polsko-włoskich związków kulturowych.

Publikacje tego autora

Aleksander Gieysztor
strzałka

Publikacje tego autora

Norbert Haliński
strzałka

Publikacje tego autora

Sławomir Jóźwiak
strzałka

Publikacje tego autora

Emil Kalinowski
strzałka
dr, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, autor kilku monografii i kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Zainteresowania badawcze: wczesnonowożytne dzieje Polski, parlamentaryzm staropolski, drobna szlachta, genealogia, historia regionalna i mikrohistoria (głównie Podlasie i Mazowsze).

Publikacje tego autora

Stanisław Kołodziejski
strzałka

Publikacje tego autora

Roman Krzywy
strzałka

Publikacje tego autora

Robert Kunkel
strzałka

Publikacje tego autora

Henryk Litwin
strzałka
dr hab., historyk i dyplomata, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1991 r. w służbie dyplomatycznej. Doktorat na podstawie pracy "Napływ szlachty polskiej na Ukrainę w latach 1569–1648" (1988). Stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy "Chwała Północy. Rzeczpospolita w polityce Stolicy Apostolskiej w pierwszej połowie XVII wieku" (2014). Zainteresowania badawcze: historia dyplomacji papieskiej w 1. połowie XVII w., ziemie ruskie Rzeczypospolitej w latach 1569–1648, funkcjonowanie państwa w polskiej myśli XV i początków XVI w.

Publikacje tego autora

Anna Marciniak-Kajzer
strzałka

Publikacje tego autora

Aleksandra Oszczędna
strzałka

Publikacje tego autora

Adam Perłakowski
strzałka
Adam Bartłomiej Perłakowski (ur. 1973) – polski historyk, profesor uczelni w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii Polski XVIII w., a szczególnie dziejów unii polsko-saskiej, znaczenia dworu drezdeńskiego w kontaktach z Rzecząpospolitą oraz problemów gospodarczych Rzeczypospolitej w I połowie XVIII w. Istotną część działalności badawczej stanowi także edytorstwo źródeł epoki nowożytnej.

Publikacje tego autora

Jakub Pokora
strzałka
prof., historyk sztuki, wieloletni pracownik Zakładu Inwentaryzacji Zabytków Sztuki w Polsce Instytutu Sztuki PAN (1975–2000) i wykładowca na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1982–2014) oraz w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2000–2014). W swym dorobku ma pięć książek, nie licząc współautorskich: "Sztuka w służbie Reformacji. Śląskie ambony 1550–1650"; "Obraz Najjaśniejszego Pana Stanisława Augusta. Studium z ikonografii władzy (1764–1770)"; "Nosce te ipsum. Studium z ikonografii błazna" (1996); "Psy, błazny, dzieci, królowie… Studia nad sztuką XV–XVIII wieku"; "Nie tylko podobizna. Szkice o portrecie." Zainteresowania badawcze: sztuka świecka XV–XIX w., ikonologia.

Publikacje tego autora

Agnieszka Pudlis
strzałka
badaczka, historyk kultury i sztuki, poetka i tłumacz. Zainteresowania badawcze: estetyka XVII i XVIII w., rola porcelany dalekowschodniej w zbiorach europejskich i wzajemnymi relacjami pomiędzy Europą i Azją w okresie od XVI do XIX w. Żyje i pracuje we Francji.

Publikacje tego autora

Arkadiusz Rabiński
strzałka
projektant graficzny, poligraf, specjalizujący się w projektowaniu książek i czasopism, choć nie obce są mu bardziej komercyjne projekty. Od lat współpracujący z instytucjami kulturalno-naukowymi. W czasie wolnym wędkujący amator, wielbiciel świeżego powietrza. Autor oprawy graficznej Kroniki Zamkowej  Seria Nowa

Publikacje tego autora

Tomasz Ratajczak
strzałka

Publikacje tego autora

Teresa Rodzińska-Chorąży
strzałka

Publikacje tego autora

Antoni Romuald Chodyński
strzałka
historyk sztuki, muzeolog, zabytkoznawca i bronioznawca, starszy kustosz w Muzeum Zamkowym w Malborku. Zainteresowania badawcze: architektura, rzeźba, broń i uzbrojenie ochronne średniowieczne i nowożytne, rzemiosło artystyczne, historia podróży studyjnych.

Publikacje tego autora

Piotr Skowroński
strzałka
bsolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik Instytutu Historycznego Polskiej Akademii Nauk, adiunkt w Dziale Badań Naukowych Muzeum Łazienki Królewskie. Zainteresowania badawcze: historia polityczna Rzeczypospolitej w 2. połowie XVIII w. Redaktor naukowy publikacji "Królewskie diagnozy. Pisma polityczne Stanisława Augusta" (Warszawa 2019) oraz współredaktor "Zmierzch i świt. Stanisława August i Rzeczpospolita 1764–1795" (Warszawa 2015), publikował m.in. w „Kwartalniku Historycznym” i „Pamiętniku Teatralnym”.

Publikacje tego autora

Aleksandra Skrzypietz
strzałka
r hab., prof. UŚ, historyk, wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, autorka książek poświęconych członkom królewskiej rodziny Sobieskich. Zainteresowania badawcze: stosunki polsko-francuskie w XVII i XVIII w., funkcjonowanie monarchii absolutnej, dzieje i znaczenie polityczne rodu Sobieskich, znaczenie edukacji dla kształtowania postaw politycznych i obywatelskich, a także funkcjonowania społeczeństwa, rola kobiet w przemianach społeczno-politycznych, w tym również na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX w.

Publikacje tego autora

Janusz Trupinda
strzałka

Publikacje tego autora

Krzysztof Wiśniewski
strzałka
dr, kierownik Oddziału w Pułtusku Archiwum Państwowego w Warszawie, historyk i archiwista. Zainteresowania badawcze: historia ustroju Rzeczypospolitej oraz dzieje Mazowsza.

Publikacje tego autora

Wojciech Wółkowski
strzałka

Publikacje tego autora

Agnieszka Żukowska
strzałka

Publikacje tego autora